Logo

dr Marcin Śliwka - Kompensacja szkód (...) czy naprawdę odchodzimy od kultury winy?

Date

Thursday, October 26, 2023

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Zawód (fakultatywnie)
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mentor S.A. / MedRisk

Przetwarzanie danych osobowych przez Medrisk sp. z o.o.

Informacja dla osób, których dane dotyczą – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Medrisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 177-181, zwana dalej Administratorem. Adresem pod którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem jest medrisk@medrisk.pl lub listownie na powyżej wskazany adres siedziby Administratora.
2. Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w celu sporządzania list obecności, wystawiania certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu, przekazywania informacji Państwa pracodawcy (placówce leczniczej), w celach marketingowych (tutaj: przekazywanie informacji oraz zaproszenia na kolejne szkolenia organizowane przez Administratora i/lub Fundację Wspieramy Polskie Szpitale oraz Mentor S.A.) oraz realizacji zapisów umów zawartych przez Administratora na realizację szkoleń.
3.Źródłem pochodzenia danych osobowych jest formularz rejestracyjny na szkolenie.
4.Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9. ust. 1 RODO
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe takie jak:
1.) imię, nazwisko, dane teleadresowe w tym: adres poczty elektronicznej, miejsce wykonywania pracy;
2.) logi systemów informatycznych Państwo korzystają (numery IP komputerów, loginy)
6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również nie profiluje danych, o czym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
7. Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem wskazanym w ust. 8, chyba że wynika to obowiązku  o którym mowa w ust. 2. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. f RODO
8. Państwa dane osobowe, o których mowa w ust. 5 pkt. 2 mogą być przetwarzane przez Mentor S.A. oraz Fundację Wspieramy Polskie Szpitale.
9. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora na czas realizacji zadań, o których mowa w ust. 2.
10. Państwa dane mogą być przechowywane na czas dłuższy niż określony w ust. 9, jeżeli wynika to z przepisów prawa
11. Na podstawie art. 15 i następnych RODO przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które to dane Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przeniesienia danych; prawo do usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
12. Aby skorzystać z tych praw mogą Państwo skontaktować się wysyłając wniosek listownie lub elektronicznie do Administratora na adresy podane na początku tej informacji.